Ondiep water met wisselend peil

Ondiep water met wisselend peil

Tureluur. Foto Koos Dijksterhuis
Tureluur. Foto Koos Dijksterhuis

Steltlopers zijn waadvogels die op hoge poten door water of modder stappen. Ondanks hun nog hogere poten, worden reigers en lepelaars geen steltlopers genoemd. Van steltlopers zijn de hoge poten wat minder hoog. Ze zijn dan ook te vinden in ondiep water, plasdrasweiden en op drooggevallen maar vochtige zand- en slijkplaten.

Sommige steltlopers broeden in Nederland, zoals grutto’s. Andere overwinteren in Nederland, zoals goudplevieren, en vele doen Nederland tijdens de trektijd aan. Tureluurs zijn er het hele jaar. Net als andere soorten zoeken ze ondiepe plassen en drooggevallen platen en die zijn er minder dan je van ons waterrijke land zou verwachten.

Ondiepe plassen en drooggevallen platen raken namelijk overgroeid. Dat komt door de extreem gereguleerde waterstanden. Honderd jaar geleden overstroomden in de herfst veel oeverlanden, die in de lente weer opdroogden. In de tussentijd waren kiemplanten verdronken. Nu wordt het waterpeil zo constant mogelijk gehouden: ’s zomers hoog en ’s winters laag. Als een zandplaat droog blijft, groeit daar mede dankzij de indalende stikstof algauw een wildernis.

Om steltlopers te gerieven worden soms ondiepten en zandplaten aangelegd, of krijgen natuurgebieden een veranderlijk waterpeil (wat lastig is vanwege de verschillen met aangrenzende landbouwgrond). Eelke Schoppers liet mij laatst zo’n nieuw gebied met dynamisch peilbeheer zien: het Tusschenwater langs de Hunze. Schoppers houdt daar de vogelstand bij. Hoewel de voorjaarstrek zijn einde naderde, zagen we watersnippen, wulpen, steltkluten, grutto’s, kieviten, scholeksters, oeverlopers, kemphanen, kleine strandlopers, oeverlopers en natuurlijk tureluurs.

Tureluurs zijn kleiner dan grutto’s, hebben een grijze snavel met een rood begin, waden op rode poten en laten in vlucht brede, witte vleugelranden zien. Vliegend roepen ze vaak ‘tu-eh-uu’.

(Natuurdagboek Trouw woensdag 19 juli ’23)

DELEN
Reacties zijn gesloten.